Nieoficjalna strona MZK Pabianice Tramwaje - Bilety

Uprawnienia do biletów ulgowych MPK Łódź

Strefa Lolalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi (linia 11: Mały Skręt - Helenówek)

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
- posłowie i senatorowie RP,
- radni Rady Miejskiej w Łodzi, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- inwalidzi wojenni lub wojskowi,
- osoby represjonowane,
- osoby posiadające orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- ociemniali i ich przewodnicy,
- dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych lub klas integracyjnych oraz młodzież powyżej 16- go roku życia uczęszczająca do szkół specjalnych,
- osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby pobierające świadczenia rentowe, zaliczone przed 1 stycznia 1998 r. do dawnej trzeciej grupy inwalidztwa, uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej,
- osoby, które ukończyły 70 lat,
- dzieci przed ukończeniem 4 lat,
- dzieci i młodzież przebywające w Domach Dziecka i ośrodkach wychowawczych,
- pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciści MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i renciści byłego MPK w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach obsługiwanych przez daną firmę.
- podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze służby zasadniczej, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji,
- opiekunowie podróżujących osób wymienionych w ust. 1 pkt 5 i 7, podczas podróży z podopiecznym oraz podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby
- kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, podczas wykonywania obowiązków służbowych,
- mieszkańcy Łodzi posiadający status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, w godzinach 9-15, wyłącznie w dni robocze. Powyższe prawo przysługuje osobie uprawnionej, jednorazowo, przez okres trzech miesięcy od dnia wydania karty aktywnego poszukiwania pracy, o której mowa w § 5 ust. l pkt 15, na wszystkie linie dzienne lokalnego transportu zbiorowego, do dnia 31 grudnia 2006 r.
- mieszkańcy Łodzi, którym nadano odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" lub będący krwiodawcami, którzy bezpłatnie oddali nie mniej niż 22 litry krwi
- dzieci i młodzież w wieku od 6 lat do ukończenia szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia, uczące się i wychowujące w rodzinach naturalnych lub zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci w wieku do 24 lat, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zameldowanych wspólnie pod jednym adresem. Nabyte uprawnienia są ważne dla każdego dziecka osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia.

Do ulgowych przejazdów (50%) uprawnieni są
- kombatanci,
- dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczający do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
- studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci, uczęszczający do szkół zagranicznych,
- uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych,
- emeryci i renciści, z wyjątkiem wymienionych w § 4 ust. 1, którym nie zawieszono świadczeń emerytalnych lub rentowych,
- osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały,
- dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat,
- dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęte obowiązkiem szkolnym na skutek choroby lub niepełnosprawności.

Źródło:
"PRZEPISY TARYFOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM MIASTA ŁODZI"
"PRZEPISY TARYFOWE obowiązujące na odcinku trasy linii tramwajowej 11 Łódź (Mały Skręt) - Pabianice (Wiejska) obsługiwanej przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 4 grudnia 2003 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Pabianic a MPK-Łódź Sp. z o.o."


[Bilety tramwajowe] [Strona główna]
Aktualizacja:
1.08.2010
http://republika.pl/mzkpabianice - Nieoficjalna strona MZK Pabianice.